Individuální projekty rodinných domů M-35 | RODINNÉ DOMY INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

Individuální projekty rodiných domů, rekonstrukce, nástavby, přístavby

Těžištěm naší činnosti jsou individuální projekty rodinných domů, vytvářené tzv. na míru každému stavebníkovi a respektující, zejména u novostaveb, dokonale místní vnější vlivy - orientaci pozemku ke světovým stranám, přirozenou sklonitost terénu, stávající okolní zástavbu, dopravní napojení na stávající veřejné komunikace, napojení na místní veřejné sítě (voda, elektřina apod.). Zásadní na individuálním návrhu a projektu je však to, že tento návrh od začátku respektuje požadavky stavebníka na vnitřní dispozici domu.
Zájemcům o projekt lze doporučit, před prvními úvahami o tvaru a umístění novostavby rodinného domu, seznámit se s platným územním plánem pro danou lokalitu, který rovněž může určovat podmínky pro umístění stavby na pozemku - jedná se u uliční nebo zastavovací čáru, dále např. tvar a sklon střechy, proporce oken a případně další omezující podmínky pro budoucí stavbu. Je rovněž dobré vědět, že pokud platný územní plán nestanoví nějaké omezující podmínky pro umístění stavby na pozemku, může si stavebník umístit stavbu kdekoliv na svém pozemku, pokud je to v souladu se stavebním zákonem. Jsou tím myšleny zejména minimální odstupy plánované stavby od hranice - plotu pozemku a rovněž odstupy od stávajících staveb na pozemcích sousedních. Může se rovněž stát, že plánovaný pozemek stavby není dle platného územního plánu v současné době součástí zastavitelného území. Již pro vstupní jednání je vhodné, když se stavebník s platným územním plánem seznámí a případně si opatří kopii výkresové i textové části, týkající se jeho pozemku. Tyto dokumenty bývají zpravidla uloženy na příslušném obecním úřadě, někdy jsou dostupné v elektronické podobě přes internet a hlavní výkresy územního plánu mohou vypadat, jak je uvedeno v následujícím obrázku (z legendy na výkrese se zjistí, zda na pozemku lze stavět).

Příklad - územní plán obce  - barevně odlišeny stávající stavby, stavební a pozemkové parcely, místní komunikace ve správě obce, komunikace ve správě kraje, hranice intravilánu obce, lesy, pole atd. Jedná se zjednodušeně o vybarvenou katastrální mapu.

Pro stavebníka po dohodě vypracujeme studii rodinného domu (rekonstrukce, přístavby), ve které je kompletně vyřešena dispozice všech podlaží, charakteristické řezy, pohledy ze všech světových stran. Součástí studie je rovněž koordinační situace, kde je dům osazen na pozemek stavebníka. Po schválení studie ze strany investora, zabezpečíme dále dokumentaci stavby pro úroveň územního řízení a následně pro stavební povolení, včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek tzv. dotčených orgánů a organizací, správců sítí, orgánů ochrany krajiny apod. Součástí dokumentace stavby jsou samozřejmě veškeré potřebné profese, požadované vyhláškou o dokumentaci staveb pro příslušný stupeň dokumentace. Součástí projektových prací pro zákazníka je po dohodě kompletní inženýrská činnost potřebná pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Příklady realizace -  Projekty rodinných domů - novostavby, přístavby, nástavby

V naší činnosti uplatňujeme důsledně individuální přístup, nemusí se tedy jednat o zájemce o projekty novostavby rodinných domů, ale rovněž veškeré rekonstrukce rodinných domů a stavebních objektů, adaptace, nástavby, vestavby. Pokud závisí volba stavebního materiálu na nás, doporučujeme spíše materiály klasické, rovněž i dřevostavby a roubenky, které jsou zejména vhodné při projednávání a umisťování staveb v chráněné krajinné oblasti.

Příklady realizace -  Projekty rekonstrukce rodinných domů, rekonstrukce bytových domů - novostavby, přístavby

Příklady realizovaných akcí si můžete prohlédnout v naší galerii.

Oblast naší působnosti:

Lokality okres Mladá Boleslav, Liberec, Jičín, Turnov, Jablonec nad Nisou. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na stránce kontakt.