Stavební dozor M-35 | STAVEBNÍ DOZOR, TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA - TDI

Stavební dozor pro stavby prováděné svépomocí

stavební dozor Ing. Petr Mocák, Ing. Josef Mocák M-35 stavební dozor - technický dozor investora

Pokud se stavebník rozhodne stavět svépomocí a jedná se o rodinný dům, nebo stavbu, u které to stavební zákon výslovně umožňuje, je ze strany stavebního úřadu požadavek na doložení osoby, která bude na stavbě provádět stavební dozor. Můžeme pro tento případ nabídnout stavební dozor jednak stavebníkovi, pro kterého jsme projektovali jeho rodinný dům ve všech fázích, nebo se může jednat o jakéhokoliv stavebníka s individuálním nebo typovým projektem domu, který chce stavět svépomocí a stavební zákon požaduje doložit stavebnímu úřadu odborné vedení stavby.

stavební dozor - technický dozor investora stavební dozor - technický dozor investora

Stavební dozor nebo-li odborné vedení stavby prováděné svépomocí je smluvní vztah, který spočívá v občasné kontrolní činnosti na stavbě, četnost kontrol je určena plánem kontrolních prohlídek, který je vytvářen již ze strany projektanta stavby a je povinnou přílohou k žádosti o stavební povolení resp. ohlášení stavby. Každá návštěva na stavbě se děje na výzvu stavebníka. Důležitá je rovněž povinnost stavebníka vést stavební deník, do kterého zapisuje postup prací nejen stavební dozor při svých návštěvách, ale i stavebník, tak aby bylo možné zdokumentovat po jednotlivých dnech postup výstavby a prováděné činnosti. Z důvodu kontroly je nutné archivovat deník minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby.

Technický dozor investora - TDI - Stavební dozor pro stavby prováděné stavební firmou

stavební dozor - technický dozor investora

Dále můžeme stavebníkovi, který staví dodavatelsky pomocí realizační firmy, nabídnout tzv. technický dozor investora - TDI. Jedná se rovněž o smluvní vztah, na základě kterého je prováděn stavební dozor občasný, kdy se koná kontrola provedených prací dle plánu kontrolní činnosti nebo plánu prohlídek, a kdy se zjišťuje, zda-li je stavba prováděna dle schválené projektové dokumentace. Případné změny v projektu vyžádané investorem, nebo změny vzniklé nezávisle na investorovi umožňuje technický dozor projednat s projektantem, investorem, případně i se stavebním úřadem. Smluvní vztah mezi investorem a realizační firmou je vhodné doplnit o požadavek investora, aby faktury za práce a dodávky ze strany prováděcí firmy předkládané investorovi, prošly nejprve schválením ze strany technického dozoru investora, zda odpovídají skutečnosti co se týče množství i kvality.

Plán kontrolních prohlídek a kontrolní činnosti může obsahovat následující body:

  stavební dozor - technický dozor investora stavební dozor - technický dozor investora

 • Zajištění odborného geodeta, který provede vytýčení stavby dle stavebního zákona a zpracuje doklad o vytýčení.
 • Kontrola provedených výkopů základové spáry za účasti projektanta, který dá souhlas se zahájením prací na základech.
 • Kontrola položené výztuže v základech, kontrola prostupů pro instalace a vydání souhlasu s betonáží.
 • Kontrola ležatého rozvodu kanalizace - zkouška těsnosti, kontrola položení chrániček pro přívod vody, elektřiny, případně i zemní části tepelného čerpadla.
 • Kontrola zásypů mezi základy a jejich zhutnění.
 • Kontrola štěrkové vrstvy pro rozvody odvětrávacího potrubí pro odsávání radonu z podloží stavby, je-li toto odvětrání v projektu předepsáno.
 • Kontrola položení separační geotextilie nad štěrkovou vrstvou.
 • Kontrola výztuže desky a vydání souhlasu s betonáží.
 • Kontrola celistvosti provedených základů po odbednění.
 • Kontrola položení izolace proti zemní vlhkosti, případně proti spodní vodě.
 • Kontrola provedení obvodového a dalšího nosného zdiva a položení výztuže věnců před betonáží věnců. Týká se každého podlaží samostatně.
 • Kontrola položené výztuže před betonáží stropů. Týká se každého podlaží samostatně.
 • stavební dozor - technický dozor investora stavební dozor - technický dozor investora
 • Kontrola provedení krovu co do úplnosti dle PD.
 • Kontrola provedení střechy co do užití materiálů dle PD.
 • Kontrola provedení montáží (Elektroinstalace- EI, Zdravotní technika, Vytápění, Plynoinstalace, Vzduchotechnika, Tepelné čerpadlo):
 • -EI- počtu vypínačů, zásuvek a osvětlovacích těles a dalších el. spotřebičů zabudovaných v souladu s PD, včetně kontroly dodání revize provedené práce odborným revizním technikem (zajišťuje dodavatel prací EI).
  -ZI, UT- umístění počtů zařizovacích předmětů a provedení trubních vedení, včetně kontroly dodání revize o tlakovém odzkoušení potrubí a topné zkoušky UT (zajišťuje dodavatel prací ZI a UT).
  -Plynoinstalace : kontrola dodání spotřebičů dle PD včetně dodání revize plynového zařízení odborným rev. technikem (zajišťuje dodavatel prací plynoinstalace).
  stavební dozor - technický dozor investora stavební dozor - technický dozor investora
 • Kontrola provedení vnitřních omítek co do rozsahu dle PD.
 • Kontrola provedení obkladů a dlažeb dle PD.
 • Kontrola provedení celistvosti venkovní fasády.
 • Kontrola provedených venkovních úprav, které jsou součástí vydaného stavebního povolení nebo souhlasu se stavbou.
 • Zpracování žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo oznámení o zahájení provozu, včetně kontroly potřebných dokladů.
 • Kontrola provedení odstranění závad, sepsaných při kontrolní prohlídce stavebním úřadem, nebo při kolaudačním řízení.

Oblast naší působnosti:

stavební dozor - technický dozor investora

Lokality okres Mladá Boleslav, Liberec, Jičín, Turnov, Jablonec nad Nisou. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na stránce kontakt.